dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW; tel. 261 26 26 32; email: j.kojkol@amw.gdynia.pl
Welcome visitor you can log in or create an account

 

 

2015

Religia i religijność w warunkach modernizacji i globalizacji, 13-14 listopada 2015. Referat: Publiczne aspiracje religii w polskiej myśli społeczno-filozoficznej przełomu XIX i XX wieku
Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata, IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Gdynia  17-20 czerwca 2015, Referat: Sakralizacja i ambiwalencja. Polska myśl filozoficzno-społeczna o religii

 

2014

Konferencja pt. „Religia w życiu publicznym”, Gdynia 25-26 czerwca 2014. Referat nt. Religia a polityka w polskiej filozofii społecznej okresu międzywojnia
Seminarium z Filozofii Polskiej pt. „Romantyzmy polskie”, Warszawa 22-23.09.2014, UW, referat nt. Romantyczno-pozytywistyczna sakralizacja koncepcji narodu w pol-skiej myśli filozoficzno-społecznej okresu Międzywojnia
Konferencja pt. Kant w Polsce”,Toruń 8-9.05.2014. Referat pt. Imanuel Kant w Polsce – wybrane problemy recepcji przełomu X IX i XX wieku
Konferencja pt. Poznań 07-08.11.2014 UAM. Miejsce humanistyki w refleksji nt. cywi-lizacji w polskiej myśli filozoficzno-społecznej początku XX wieku

 

2013

Konferencja międzynarodowa nt. “Adult Education – trends and issues” Organizowana 2.09.2013 r. przez: Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, Brno, Czechy. Referat “Philosophical foundations of education – S Hessen and F. Znaniecki 
Konferencja pt. Religijne i pozareligijne formy duchowości w kulturze europejskiej, Poznań 8-9 listopada 2013. Referat nt. Duchowość w świetle pozytywistycznego para-dygmatu polskiego religioznawstwa końca XIX wieku

 

2012

VIII Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich pt. Polityka a wartości i interesy, Iwonicz 21-24 kwietnia 2012, Referat pt. Religia a polityka w polskiej filozofii spo-łecznej okresu międzywojnia 
Konferencja „Transformacje sacrum w kulturze europejskiej”. Poznań, 9 – 10 listopa-da 2012. Referat „Sakralizacja narodu w polskiej myśli politycznej okresu międzywojnia”

 

2011

 III Kongres Religioznawczy pt. Religie i religijność w świecie współczesnym. Toruń 12-15 września 2011
Konferencja nt. Społeczno-kulturowe konteksty racjonalności, Poznań 4-5 listopada 2011. Referat pt. Racjonalność wartości. Rozważania w kontekście myśli S. Hesenna

 

2010

Konferencja pt. Analiza i egzystencja. Dwa style uprawiania filozofii, Pobierowo 14-15 maja 2010. Referat pt. Garfeinowski system filozofii w kontekście polskich sporów o filozofię doby modernizmu
VII Konferencja filozofów krajów słowiańskich pt. Człowiek i jego pojęcie. Referat pt. Człowiek w wizjach kryzysu kultury w filozofii polskiej doby modernizmu. Iwonicz 17-20 czerwca 2010
Seminarium Filozofii Polskiej. Lublin 16 września 2010. Referat pt. Filozofia a świa-topogląd. Hessenowskie odkrywanie sensu wartości
Konferencja pt. Przemiany religijności, Poznań 17 września 2010. Referat pt. Stereotypy islamu i jego wyznawców w świadomości żołnierzy biorących udział w misjach

 

2009

 ---------- 

 

2008

VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 15-20 września Warszawa 2008, referat pt. Filozoficz-ne koncepcje w Polsce w latach 1944-48 
Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. O wielowymiarowości badań religio-znawczych, Poznań 8-10 września 2008,  referat Polscy filozofowie o religii na począt-ku XX wieku. Rozważania wstępne

 

2007

Konferencja naukowa pt. Polityczne znaczenie udziału Wojska Polskiego w misjach zagranicznych ONZ i NATO,  Gdańsk 8 listopada 2007 
Konferencja naukowa pt. Polska w Unii Europejskiej - doświadczenia trzech lat członkowstwa,  referat pt. Tożsamość europejska - utopia czy realizm polityczny, 22 listopad 2007 Gdańsk

 

2006

Konferencja pt. „Edukacja a przemiany tożsamości”, Jurata 23-25.05.2006, referat nt. „Inteligencja polska. Przemiany tożsamości w XX wieku” 
Konferencja naukowa pt. „Etyka w edukacji, nauce, polityce i biznesie”, Gdańsk 03.06.2006, referat pt. „Inteligencja a etyka. Współczesne przemiany tożsamości inte-ligencji polskiej”
Referat pt. „Nacjonalizm a bezpieczeństwo”, konferencja GWSH Gdańsk 25.05.2006

 

2005

---------- 

 

2004

Konferencja pt. „Europa w nowych granicach czy Europa bez granic?”, 4-5 czerwca 2004, UAM, referat pt. Dialogiczność jako czynnik integracyjny w kulturowej prze-strzeni europejskiej 

 

2003

Konferencja międzynarodowa pt. Wyzwania edukacyjne na progu XXI wieku, Siedlce 29-30 maja 2003 roku, referat pt. H. Elzenberga „zaznajamianie z wartościami” a wy-zwania edukacyjne XXI wieku 
Konferencja naukowa pt. Edukacja wobec integracji europejskiej, Gdynia 8-9 maja 2003, referat pt. Dialogiczność a tożsamość europejska
Konferencja naukowa pt. Filozofia wychowania a wizje świata, Słupsk 26-27 czerwca 2003 roku, referat pt. Filozofia wychowania w Polsce a wizje świata. Wybrane kontek-sty teoretyczne
Kongres Religioznawczy, wrzesień, Tyczyn 2003, referat pt. Polscy myśliciele o religii. Konteksty teoretyczne

 

2002

Konferencja pt. Edukacja 2000, Ustka 28-29 maja 2002 roku, referat nt. Teoretyczno-metodologiczna aktualność wybranych koncepcji wychowania 
Konferencja pt. Filozofia wychowania a wizje świata, Słupsk 20- 21 czerwca 2002, referat nt. Filozofia wartości H. Elzenberga a wyzwania współczesnej cywilizacji

 

2001

IV ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny, wrzesień Olsztyn 2001, udział w dyskusji 
Konferencja pt. Człowiek a kultura, Tyczyn 6-7 grudnia 2001, referat nt. Duch jako twórczy czynnik przyszłej kultury w koncepcji B. Nawroczyńskiego

 

2000

Konferencja pt. Edukacja 2000. Opozycja elitaryzm-egalitaryzm, maj Słupsk 2000 – referat nt. Wychowanie w wymiarze personalistycznym. S. Hessena koncepcja edukacji 
Konferencja pt. Wychowanie dla przyszłości. Edukacja wobec różnorodności, maj Gdynia 2000, referat nt. Filozoficzna koncepcja patriotyzmu W. Libelta

 

1999

Sesja naukowa nt.: Filozofia i mistyka Wincentego Lutosławskiego, Warszawa  12 marca1999 r. – Ludzkość odrodzona. Mistyczno-edukacyjna utopia Wincentego Luto-sławskiego 
Konferencja pt.: Wychowanie dla przyszłości, Słupsk 17 –18 czerwca 1999 r. – referat Wychowanie w koncepcji kultury S. Hessena
Konferencja pt.: Płaszczyzny integracji, Gdynia 4-5 listopada 1999 r. – referat Kultur a integracja w filozofii S. Hessena

 

1998

Konferencja nt: Wychowanie dla przyszłości -III, Gdynia 17-19 czerwca 1998 r. - referat pt: Ludzkość odrodzona. Mistyczno-edukacyjna utopia W. Lutosławskiego 
Konferencja nt.: Tradycje duchowe Europy Środkowej i wschodniej, Ustka 29-30.04.1998 r. – referat nt. Wspólnotowość w indywiduali-stycznej filozofii narodowej W. Lutosławskiego
Konferencja nt.: Europa Środkowo-Wschodnia wobec wyzwań no-wej duchowości, Rzeszów 3-6. 12. 1998 r. – referat nt. Witold Luto-sławski jako prekursor nowej duchowości

 

1997

Konferencja nt.: Filozofia wychowania a nowożytne przemiany religijne, Słupsk 14.03.1997 - referat pt.: Cywilizacja a religia w filozoficznej koncepcji wychowania Bogdana Suchodolskiego 
Konferencja nt.: Pedagogika ogólna wobec orientacji współczesnej filozofii nauki. Implikacje dla poziomu uprawiania i studiowania, Częstochowa 21-23.05.1997 - referat pt.: Podmiotowość a humanistyczne implikacje filozofii wychowania
Konferencja nt.: Wychowanie dla przyszłości - II, Słupsk 19-20.06.1997 - referat pt.: Florian Znaniecki o wychowaniu
Konferencja nt.: Religioznawcze i filozoficzne koncepcje integracji europejskiej w myśli narodów słowiańskich, Rzeszów 18-19.09.1997 - referat pt.: Koncepcje integracji w dyskusjach wokół polskiej filozo-fii narodowej u progu II Rzeczypospolitej

 

1996

Konferencja nt.: Wychowanie dla przyszłości, Gdynia 20-21. O6. 1996- - referat pt.: Indywidualność jako ideał wychowawczy w twórczości J. Szczepańskiego 
Konferencja nt.: Idee narodu i państwa w religiach i kościołach narodów słowiańskich, Rzeszów 06-07. 12. 1996 - referat nt.: Mesjanizm a filozofia narodowa w twórczości St. Garfeina-Garskiego.

 

1995

VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń 05-09. 09. 1995 - referat pt.: Filozofia religii St. Garfeina-Garskiego 
Konferencja nt.: Religia a ruchy ekofilozoficzne, Olsztyn 19-21. 09.1995 - Referat pt.: Teoretyczne antynomie ekofilozofii

 

1994

Konferencja nt.: Małżeństwo i rodzina w religiach świata, Gdańsk 25-26 listopada 1994 - referat pt.: Spór o model małżeństwa i rodziny w polskiej prasie humanistycznej w latach 1945-1950 
Konferencja nt.: Religia a rynek, Warszawa 20.10.1994 - referat pt.: Rynek: sprzymierzeniec czy wróg Kościoła?
Konferencja nt.: Ruchy reformacyjne a kształtowanie się nowożytnej Europy, Słupsk 24-25. 11. 1994 - referat pt.: Reformacja a współczesny antropologiczny relatywizm europejski

 

1993

Konferencja naukowa nt.: Mniejszości narodowe i etniczne w procesie transformacji społeczeństwa polskiego, Wrocław 27-28. 02. 1993 - komunikat 
Konferencja naukowa nt.: Chrześcijaństwo a liberalizm, Warszawa 11 - 12. 1993 - referat pt.: Liberalizm w literaturze polskiej
Konferencja naukowa nt.: Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec procesów transformacji, Warszawa 17-18.12.1993 - komunikat

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem