dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW; tel. 261 26 26 32; email: j.kojkol@amw.gdynia.pl
Welcome visitor you can log in or create an account

  

 

2015

Twardowski – Rubczyński – Hempel. Religia jako humanistyczny element myślenia o rzeczywistości społeczne o rzeczywistości społecznej, „Człowiek i Społeczeństwo”, 2015, t. XXXIX, s. 69-86.
Immanuel Kant w Polsce – wybrane problemy recepcji przełomu XXI i XX wieku, s. 115-135, „Studia z Historii Filozofii”, 2015, nr 1.
Andrzej Niemojewski – Adam Marhburg. Pozytywistyczno-kantowskie spojrzenie na religię, (w:) Ratio Religio Humanitas, red. E. Jeliński, Z. Stachowski, S. Sztajer, Poznań 2015, s. 213-231.
Trzy głosy o religii: „Myśl Współczesna”, „Tygodnik Warszawski”, „Kuźnica”, (w:) Społeczeństwo Kultura Religia, red. J. Kojkoł, B. Guzowska, R. Wójtowicz, Gdynia 2015, s. 75-88.

 

2014

Philosophical foundations of educations – S. Hessen and F. Znaniecki, Colloquium”,  2014, nr 2, s. 7-20.

 

2013

Drogi i bezdroża szkolnictwa wojskowego w Polsce, [w:] Kultura-Społeczeństwo-Edukacja, nr 1 (3) 2013, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 9-20.
Spirituality In view of the positivist paradigm of polisach religion studies in the late 19TH century, „Przegląd Religioznawczy”, 2013.
Duchowość w świetle pozytywistycznego paradygmatu polskiego religioznawstwa końca XIX wieku, „Przegląd Religioznawczy”, 2013, nr 3, s. 83-92.

 

2012

The sacralization of the nation In the Polisch social thought of the interwar period. Selected contexts, “Angielskojęzyczny Suplement Przeglądu Religioznawczego”, 2012,  nr 1, s. 157-175.
Sakralizacja narodu w polskiej myśli społecznej okresu międzywojnia. Wybrane konteksty, „Przegląd Religioznawczy”, 2012, nr 2. 
Islam and its stereotypes seen by „the missionaries”, “Angielskojęzyczny Suplement Przeglądu Religioznawczego”, 2012,  nr 1, s. 115-144.

 

2011

Polacy w Afganistanie. Metodologiczne podstawy badań , (w:) Spotykając innego. Polacy w Afganistanie, Gdynia 2011, s. 130.
Garfein-Garski Stanisław, (w:) Encyklopedia filozofii polskiej, Lublin 2011, t. 1, s. 957.
 Islam i jego stereotypy w oczach „misjonarzy”, „Przegląd Religioznawczy”, 2011, nr 4, s. 33-47. 

 

2010

Stereotypy i uprzedzenia w środowisku studentów Akademii Marynarki Wojennej, „Zeszyty Naukowe AMW”, nr 4 (183), 2010, s. 183-211.
Inteligencja polska. Ethos i ideologia, (w:) Edukacja, kultura, dialog, bezpieczeństwo, red. A. Łapa, Gdynia 2010, s. 155-165.

 

2009

Akademia, autonomiczny, dyskursywny, demagog, H. Elzenberg, egocentryzm, egotyzm, fanatyk, fanatyzm, finalizm, formalizm, Jan Hempel, Sergiusz Hessen, ignorancja, indywidualizm, kreacjonizm, Wincenty Lutosławski, materializm, mesjanizm, metoda, Bogdan Nawroczyński, ontologia, Ludwik Chmaj (współautor), Tadeusz Kotarbiński (współautor), Zygmunt Mysłakowski (współautor), Stanisław Karpowicz (współautor), Jan Stachniuk (współautor), Karol Libelt (współautor).  Hasła do Encyklopedii filozofii wychowania, Bydgoszcz 2009.
Filozoficzna refleksja o religii w Polsce na początku XX wieku, „Przegląd Religioznawczy”, 2009, nr 4, s. 33-47.
Posthistoryczne traktowanie wartości: B. Nawroczński – S. Hessen – H. Elzenberg, „Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis -Studia Aesthetica”, XI, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2009, s. 124-142.
Ideologia i ethos pseudoelit, (w:) Pokój i demokracja, red. M. Szyszkowska, Warszawa 2009, s. 384-395.

 

2008

Polskie spory filozoficzno-metodologiczne w latach 1945-1949, (w:) Polskie ethos i logos, Kraków 2008, s. 185-195.

 

2007

Inteligencja polska. Przemiany tożsamości, (w:) Filozofia tożsamości, red. J. Kojkoł, Gdańsk 2007, s. 203-214.
Nacjonalizm a bezpieczeństwo, (w:) Bezpieczeństwo Polski. Aspekty Zewnętrzne i Wewnętrzne, Gdańsk 2007, s. 9-22.

 

2006

Konflikt pokoleń. Młodzieży obraz własny, (w:) T. Zacharuk, Konflikt pokoleń czy różnic cywilizacyjnych?, cz. 1, Siedlce 2006, s. 45-60.

 

2005

Polscy myśliciele o religii. Kontekst teoretyczny, (w:) Religioznawstwo polskie w XXI wieku, Tyczyn 2005, red. Z. Stachowski,  s. 873-886. 
Pragmatyzm Stanisława Brzozowskiego. Konwencjonalna czy niekonwencjonalna próba rozwiązania problemów edukacyjnych, (w:) E. Gaweł-Luty, Futurologia pedagogiczna. Niekonwencjonalne sposoby rozwiązywania konwencjonalnych problemów w edukacji, Słupsk 2005, 109-118.

 

2004

O dialogiczną tożsamość Europy, (w:) Z. Drozdowicz (red.), Europa w nowych granicach czy Europa bez granic, Poznań 2004, s. 27-36.
Wolność czy zniewolenie. Jana Szczepańskiego koncepcja indywidualności, (współautor) w: Mity dzieciństwa – dramaty socjalizacji,  cz. 2, red A. Klim-Klimaszewska, Siedlce 2004, s.221-229.
O dialogicznej tożsamości Europy. Polski współudział w procesie kształtowania się tożsamości europejskiej,  w: Edukacja wobec integracji europejskiej, Gdynia 2004, s. 17-26.

 

2003

Polscy myśliciele o religii. Konteksty teoretyczne, „Przegląd Religioznawczy”, 2003, nr 3,  s. 217-230.
Integracja czy dezintegracja. Filozoficzna koncepcja patriotyzmu K. Libelta, w: Miejsce filozofii w procesie edukacji, red. J. Kwapiszewski, Słupsk 2003, s. 125-140.
H. Elzenberga „zaznajamianie z wartościami” a wyzwania edukacyjne XXI wieku, w: Wyzwania edukacyjne na progu XXI wieku, pod red. A. Klim-Klimaszewskiej i K. Żegnałka, s. 56-69, Warszawa 2003.
Teoretyczno-metodologiczna aktualność wybranych koncepcji wychowania, w: Możliwe – niemożliwe. Jakościowy wymiar pedagogiki aktualnej, red. E. Gaweł-Luty, M. Szczepańska, Słupsk 2003, s. 19-28.
Wychowanie moralne jako przestrzeń edukacyjnej narracji w twórczości J. Hempla, w: Czynić świat bardziej etycznym, Białystok 2003, red. A. Cudowska, s. 131-151.

 

2002

Mit a postęp społeczny w ujęciu J. S. Stachniuka, „Przegląd Religioznawczy”, 2002, nr 3, s. 79-92. 
System filozofii Stanisława Garfeina-Garskiego, „Słupskie Studia Filozoficzne”, nr 4, 2002, s. 35-64.
Konstytutywne determinanty wychowania, w: Edukacja wobec wyzwań kulturowo-cywilizacyjnych, Gdynia 2002 red. J, Kojkoł, P. Przybysz, s. 209-218.
Funkcje i stanowiska w Kościele rzymskim, w: Ilustrowana Encyklopedia religii świata, red. Z. Drozdowicz, Z. Stachowski, Poznań 2002, wyd. Kurpisz, s. 237-240.
Wartości w kręgu materialistycznej utopii W. Spasowskiego, w: Edukacja wobec wartości, Gdynia 2002, red J. Kojkoł, P. Przybysz, s.49-56.

 

2001

Ku przyszłości. Duch jako twórczy czynnik bytu w koncepcji B. Nawroczyńskiego, w: Dyktat, protest i integracja w kulturze, red. Z. Stachowski, Warszawa-Tyczyn 2002, s. 65-76. ( To samo w: „Przegląd Religioznawczy”, 2001, nr 3-4, s. 29-38 oraz Teorie pedagogiczne wobec zmian a humanistyce i w otaczającym świecie, red J. Gnitecki, Olsztyn-Poznań 2002, s. 255-264.
Lutosławski jako prekursor nowej duchowości, „Przegląd Religioznawczy”, 2001,  s. 49-64.
Wartości a wychowanie w personalistycznej wizji edukacji Sergiusza Hessena, w: Elitaryzm. Mistrz w edukacji, red M. Szczepańska, s.19-29, Słupsk 2001.
Wychowanie jako aktualizowanie się wartości w koncepcji S. Brzozowskiego, w: Nowe konteksty (dla)edukacji alternatywnej XXI, red B. Śliwerski, Kraków 2001, s. 625-632.
Partykularyzm a uniwersalizm – filozoficzna koncepcja patriotyzmu K. Libelta, w: Edukacja wobec różnorodności, red P. Przybysz, Gdynia 2001, s. 17-26.

 

2000

St. Garfein-Garski- szkic biograficzny i zarys  filozofii religii, „Przegląd Religioznawczy”,2000, nr 3(197), s.127-149.
Samodzielność, oryginalność i twórczość jako podstawy integracji społecznej w koncepcji wychowania Władysława Spasowskiego, w: Wschód – Zachód. Płaszczyzny Integracji, (red.) J. Kojkoł, Gdynia 2001, s. 35-40.
Filozoficzne podstawy wychowania w Polsce okresu międzywojennego, w: Wychowanie dla przyszłości (4), Słupsk 2000, s.37-47.
Filozoficzno-społeczne uwarunkowania wychowania w Polsce w XX wieku, „Zeszyty Naukowe AMW”, 2000, nr 4, s. 5-30.
Kultura i wychowanie w filozoficznej wizji edukacji Sergiusza Hessena, w: Człowiek i kultury, (red.) Z. Stachowski, Warszawa-Tyczyn 2000, s. 85-98. 

 

1999

Synowiecki Adam Andrzej, w: Słownik filozofów polskich, Poznań 1999, s. 176-178.
Polska filozofia narodowa wobec koncepcji integracji, w: Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich, (red. Z. Stachowski), Warszawa-Tyczyn 1999, s. 77-83.
L. Feuerdach w polskiej myśli filozoficznej, „Słupskie Studia Filozoficzne”, 1999, nr 2, s.43-56.  
Wspólnotowość i indywidualizm w filozofii W. Lutosławskiego, w: Filozofia i mistyka W. Lutosławskiego, (red.)R. Zaborowski, Warszawa 2000, s 173-183.
Hasła do Leksykonu religioznawczego, „Przegląd Religioznawczy” 1998, nr 3-4, legat papieski (s. 11), lektor (s. 11), listy apostolskie (s. 14), ministrant (s. 48), mistycyzm {współautor AŁ} (s. 51), mistyka {współautor AŁ}(s. 51), modlitwa (s. 59), monastycyzm {współautor AŁ}(s. 60), neofita {współautor AŁ}(s. 69), nepotyzm {współautor AŁ}(s. 72), nowicjat (s. 80), opat {współautor AŁ}(s. 87), ordynariusz {współautor AŁ}(s. 88), orfizm {współautor}(s. 88), pastor {współautor AŁ} (s. 100), perykopa {współautor AŁ}(s. 104), pietyzm {współautor AŁ} (s. 106), prałat (s. 117), prefekt (s. 124), prezbiter {współautor AŁ}(s. 124), prymas {współautor AŁ}, s.133, purgatorium {współautor AŁ}(s. 139), rekolekcje {współautor AŁ} (s. 149), sakra {współautor AŁ}(s. 178), serafin {współautor AŁ} (s. 187), stygmat (s. 216), stygmatyk {współautor AŁ}(s. 216), subdiakon {współautor AŁ} (s. 216), sufragan {współautor AŁ} (s. 218), suma (s. 218), sybilla {współautor AŁ} (s. 220), taboryci {współautor AŁ}(s. 241), tonsura {współautor AŁ) (s. 267), unia hipostatyczna (s. 278), usprawiedliwienie (s. 280), wcielenie (s. 286), wiatyk {współautor}(s. 289), wikariusz {współautor AŁ}(s. 289), wniebowstąpienie (s. 292), wniebowzięcie (s. 292), zbawienie (s. 308).
Filozoficzno-metodologiczne koncepcje w Polsce w latach 1944-1948, w: Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej, Słupsk 1999, s. 129-141, red. J. Kwapiszewski.
L. Feuerbach w polskiej myśli filozoficznej XX wieku, w: Hominem Quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii myśli społecznwj. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi St. Jedynakowi, red. A. Drabarek, St. Symotiuk, s. 437-446, Lublin 1999.
Wokół polskiej filozofii narodowej u progu II Rzeczypospolitej, „Annales UMCS”, sectio I, Philosophia-Sociologia, vol. XXIII, Lublin 1999, s. 209-218.
Odrodzenie o wychowaniu w latach 1944-1948, w: Dylematy współczesnego wychowania. Filozofia-pedagogika-religia, Gdynia 1999, s. 455-461.
Koncepcja jaźni Wincentego Lutosławskiego a edukacja społeczna, w: Dylematy współczesnego wychowania. Filozofia-pedagogika-religia, Gdynia 1999, s. 79-85.
Wychowanie mimo wszystko,  w: Dylematy współczesnego wychowania. Filozofia-pedagogika-religia, Gdynia 1999, s. 3-6.

 

1998

Hasła do leksykonu religioznawczego, „Przegląd Religioznawczy” 1998, nr 1-2, afirmacja (s. 14), alumn (s. 30), anatema (s. 34), archidiakon, archidiecezja, archimandryta, arcybiskup, arcykapłan (s. 51), aretologia (s. 52), ascetyka, asceza (s.55), biskup (s.94), celibat (s. 116), charyzmat (s.121), charyzmatyk, chrzest (s.127), diakon, diakonisa (s. 150), dyspensa, dysydent (s. 173), dziekan (s. 175), ekskomunika (s.184), habit (s.220), hierarchia (s. 233), homilia (s. 240), infułat, ingres (s.248), inwestytura (s.255), kanonik, kanonizacja (s. 287), kapelan, kapituła, kapłan (s. 289), kapłaństwo (s. 290), kardynał (s. 291), kaznodziejstwo (s. 304), kerygmat (s, 305), klauzura, kler, kleryk (s. 309), koadiutor (311), konfesja (s. 312), konsystorz (s. 324),  konwertyta (s. 326), ksiądz (s. 376), kwietyści (s. 389).
Filozoficzne problemy edukacji w kontekście polskiej filozofii narodowej, w: Edukacyjne wątpliwości. Bildungszweifel, Słupsk 1998,  s. 7-2.
Podmiotowość w wychowaniu, w: Vademecum dydaktyczno-wychowawcze, red. J. Tomiło, Warszawa 1998, s.181-193.
Tradycje w wychowaniu wojskowym a współczesne tendencje w edukacji, w: Dzieje kształcenia i wychowania w Polskiej Marynarce Wojennej, red. B. Zalewski, Gdynia 1998, s. 139-150.
Przeciw idealistycznej wizji kantyzmu. Kantyzm w ujęciu Stanisława Garfeina-Garskiego, „Słupskie Studia Filozoficzne”, 1998, nr 1, s. 205-224.
Florian Znaniecki o wychowaniu, w: Wychowanie dla przyszłości, red. A. Karpiński, J. Kwapiszewski, J. Kojkoł, Słupsk 1998, s. 97-104.

 

1997

Mesjanizm a filozofia narodowa w twórczości St. Garfeina-Garskiego, w: Idea narodu i państwa w kulturze narodów słowiańskich, red. T. Chrobak, Z. Stachowski, Warszawa 1997, s.157-164.
Problem związku filozofii wychowania z nowożytnymi przemianami religijnymi, w: Filozofia wychowania a nowożytne przemiany religijne, red. A. Karpiński, J. Kojkoł, J. Kwapiszewski, Słupsk 1997, s. 5-9.
O potrzebie edukacji dla przyszłości, w: Wychowanie dla przyszłości, red. W. Karawajczyk, A. Karpiński, J. Kojkoł, Gdynia 1997, s. 7-14.
Cywilizacja a religia w filozoficznej koncepcji wychowania Bogdana Suchodolskiego, w: Filozofia wychowania a nowożytne przemiany religijne, red. A. Karpiński, J. Kojkoł, J. Kwapiszewski, Słupsk 1997, s.11-123.
Indywidualność jako ideał wychowawczy w twórczości J. Szczepańskiego, w: Wychowanie dla przyszłości, red. W. Karawajczyk, A. Karpiński, J. Kojkoł, Gdynia 1997, s. 77-86.
Podmiotowość w wychowaniu, „Wojsko i Wychowanie”, 1997, nr 6, s.26-30.

 

1996

Dialog i kompromis - koncepcje wychowawcze „Myśli Współczesnej”, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, 1996, nr 4, s.117-122.
Teoretyczne korzenie ekologii głębokiej, w: Religia a ruchy ekofilozoficzne, red. J. Dębowski, Olsztyn 1996, s. 135-139.
L. Feuerbach w twórczości St. Garfeina-Garskiego, „Przegląd Religioznawczy”,1996, nr 4, s. 89-107.
Fryderyk Nietzsche o idei wiecznego powrotu, „Przegląd Religioznawczy”, 1996, nr 2, s.157-164.

 

1995

Idea reformacji a współczesny antropologiczny relatywizm europejski, „Przegląd Religioznawczy”, 1995, nr 2, s.123-129.
Między scjentyzmem a metafizyką. Teoretyczna refleksja o religii St. Garfeina-Garskiego, „Przegląd Religioznawczy”, 1995, nr 3, s. 237-245.
Filozofia katolicka a kwestia rodziny na łamach „Przeglądu Filozoficznego” w latach 1945-1949, w: Małżeństwo i rodzina, red. W. Pałubicki, Gdańsk 1995, s. 189-197.

 

1994

Rynek - sprzymierzeniec czy wróg Kościoła, „Przegląd Religioznawczy”, 1994, nr 4, s. 101-107.
Katolicka idea państwa w ujęciu „Tygodnika Warszawskiego”, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, 1994, nr 3, s.129-140.

 

1991

Środowisko „Tygodnika Warszawskiego” wobec problemów kultury w Polsce w latach 1945-1948, w: Religia a kultura, red. Z. Stachowski, Gdynia 1991, s. 107-134.

 

 

 

 

 

 

 

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem